Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.vitaqueen.cz provozovaného společností:

VitaQueen s.r.o.

IČO 14306948

se sídlem Moskevská 1464/61, Vršovice, 101 00 Praha 10

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 363697 (dále jen „prodávající“),

kontaktní údaje:

VitaQueen s.r.o.

Michaela Králová, Na Pěšině 463/4, Praha 8 Dolní Chabry, 184 00

Email: m.kralova@vitaqueen.cz

Tel.: +420 721 161 955

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má kupující -  spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem VI. obchodních podmínek uvedených na stránkách www.vitaqueen.cz

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále prodávající odpovídá za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po dobu záruční doby způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

 1. Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní internetového obchodu nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat; např. je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do dvanácti měsíců od otevření.

 

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174 (pouze je-li kupující spotřebitelem).

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. odstranění vady opravou věci,
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
 4. odstoupení od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud bez zbytečného odkladu po oznámení vady kupující prodávajícímu nesdělí, jaké z výše uvedených práv si zvolil, má kupující právo na:

 1. odstranění vady, nebo
 2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, anebo v případě odstranitelné vady, která se vyskytuje opakovaně nebo ve větším počtu, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy má kupující i v případě, že prodávající nedodá novou věc bez vad, nevymění její součást nebo věc neopraví, nebo v případě, že nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci kupující nemá v případě, že nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém jej obdržel (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 občanského zákoníku, tj. zejména v případě, kdy ke změně stavu došlo v důsledku prohlídky zboží nebo ještě před objevením vady).

 

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

 • kupující o vadě před převzetím věci věděl;
 • kupující vadu sám způsobil;
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

 1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u prodávajícího je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci prodávajícího předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 
 • reklamované zboží kupující doručí (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na adresu provozovny prodávajícího (korespondenční adresu).

Při zasílání zboží je kupující povinen zabalit jej do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodne prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

O vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 17.6.2022.

Zpět do obchodu